Informacioni sistem Univerziteta u Sarajevu

Studenti širom svijeta već godinama imaju podršku informacionih sistema kroz svaki segment školovanja i studentskog života uopšte. Kada je u pitanju BiH, Univerzitet u Sarajevu je bio prvi koji je pokrenuo inicijativu i ukazao na potrebu uspostavljanja integriranog informacionog sistema.
Prvi preduslov je ispunjen - infrastruktura - koja je uspostavljena kao jedinstvena akademska mreža Univerziteta u Sarajevu. Drugi preduslov je tekođer ispunjen kroz web aplikaciju “Informacioni sistem studentske službe” - ISSS. 

Pomenuta aplikacija predstavlja temelj studentskog informacionog sistema. Njenom daljom nadogradnjom, proširenjem, dodavanjem i integracijom novih aplikacija, namjera nam je stvoriti informacioni sistem koji će podjednako biti u funkciji studenata, profesora i šire društvene zajednice.

 

Preuzmite brošuru sa osnovnim informacijama i uputstvom za korištenje studentskog modula:

   ISSS (pdf)

--------- ♦ ♦ ♦ ---------

Za direktan pristup applikaciji ISSS kliknite na sljedeći link:

   www.isss.ba

Planovi

Projekat kreiranja informacionog sistema Univerziteta u Sarajevu treba da uđe u drugu fazu. Posvetiće se pažnja integraciji modula za podršku izvođenju nastave sa aplikacijom ISSS-a. Namjera nam je i pojačati mogućnosti komunikacije svih subjekata uključenih u obrazovni proces i rad Univerziteta - online komunikacijom u stvarnom vremenu (e-mailovima, implementacijom elektronskih oglasnih ploča, itd...). U svrhu unaprijeđenja ISSS aplikacije planirana su ulaganja u inovaciju postojeće i nabavku nove, naprednije opreme. Posebna pažnja će se posvetiti nadogradnji i redizajnu postojećeg sistema. To se prvenstveno odnosi na redizajn korisničkog interfejsa, jer smatramo da postojeći u skorijoj budućnosti neće moći adekvatno odgovoriti potrebama korisnika. Planirana je i implementacija modula izvještaja zasnovanih na MS SQL tehnologiji izvještavanja. U cijeloj priči ne smijemo zaboraviti da student uvijek mora biti centar i polazna tačka obrazovnog, a time i informacionog sistema i da je svaki napor u tom smislu vrijedan truda.


Informacioni sistem studentske službe ISSS

Studentski informacioni sistem, kao najvažniji dio Integralnog univerzitetskog informacionog sistema će u slijedećoj fazi biti u fokusu naših aktivnosti. Dosadašnja implementacija tog sistema je pokazala sve prednosti i kvalitete novog načina rada studentskih službi, ali i otvorila potrebu za njegovom nadogradnjom i daljnjim unapređenjem. U tom smislu se u narednom periodu planiraju konkretne aktivnosti ka redizajnu korisničkog interfejsa, uvođenju novih podsistema i modula, unapređenju procesa izdavanja uvjerenja i potvrda, kao i poboljšanom sistemu zaštite i sigurnosti podataka. Nadamo se da će sve navedene aktivnosti doprinijeti kvalitetnijem studiranju na Univerzitetu u Sarajevu.

 ISSS.ba
Aplikacija, između ostalog, omogućava unos i pregled ocjena, online prijavu ispita, kreiranje plana predmeta i rasporeda nastave, narudžbu i izdavanje potvrda i uvjerenja, upis semestra i još mnogo drugih opcija. Jedna od velikih novina koju je aplikacija donijela jeste generisanje izvještaja na nivou Univerziteta.

 Prednosti
Već smo naveli da je postojeća aplikacija ISSS dio planiranog Integralnog informacionog sistema Univerziteta u Sarajevu, odnosno prvi korak ka realizaciji tog cilja. Ipak, aplikacija Informacionog Sistema Studentske Službe već sada je donijela mnoge nove kvalitete u nastavi, kao i mnoge prednosti za studente. Jedna od prednosti se ogleda u činjenici da je za mnoge studente došlo do značajnijeg smanjenja troškova studiranja, što se prije svega odnosi na smanjene putne troškove. Zahvaljujući online prijavi ispita, objavljivanju ocjena, ispitnih rokova, narudžbi uvjerenja, oglasnoj ploči, znatno je manja potreba za ličnim dolaskom studenata na fakultet, naročito u vrijeme praznika, ljetne i zimske pauze. Ovo je naročito pogodno za studente sa mjestom prebivališta izvan Sarajeva (nema potrebe za kupovinom povratne karte i plaćanjem smještaja za vrijeme raspusta, samo radi prijave ispita), ali i za studente u Kantonu Sarajevo (visoke cijene karata gradskog prevoza i sl.). Smanjeni su i ostali troškovi studiranja - prijave ispita, uvjerenja i potvrde se ne naplaćuju dodatno, što je značajna ušteda na pojedinim fakultetima koji imaju visoke cijene prijava.

Druga prednost je svakako ušteda vremena. ISSS aplikacija nema ograničeno radno vrijeme. Gužve i redovi ispred studentskih službi su stvar prošlosti zahvaljujući aplikaciji. Ako se prisjetimo da su najveće gužve bile upravo u vrijeme kada su studenti spremali ispite i da je u nekim slučajevima bilo potrebno čekati u redu satima da bi se prijavio ispit, postaje jasnije šta studentima znači mogućnost online prijave ispita. Isti slučaj je i sa potvrdama (npr. u svrhu ostvarivanja socijalne pomoći), koje je potrebno pribaviti na početku školske godine, upravo u vrijeme najvećih gužvi. Danas su dovoljna “dva klika” u aplikaciji i studentskoj službi se dostavlja zahtjev za izdavanje uvjerenja. Automatski se generišu podaci u zahtjevu. Student putem aplikacije dobiva obavijest kada je je zahtjev obrađen. Uvođenjem aplikacije na pojedinim institucijama UNSA po prvi put je uspostavljena bilo kakva online komunikacija i interakcija studenata sa nastavnim osobljem i studentskim službama. Studenti su također u mogućnosti postavljati upite koje studentske službe primaju u formi emaila. Naravno da je ovakav način komunikacije još uvijek daleko od idealnog, ali je ipak uspostavljen i važan je kao prvi korak u tom pravcu.

S druge strane, edukatori imaju brojne koristi od ISSS aplikacije. Olakšana je organizacija rada: plan predmeta, raspored predavanja, studenti koji slušaju određeni predmet - sve je pregledno i na jednom mjestu. Profesori u svako doba imaju informaciju o ispitnim rokovima i koji su se studenti prijavili na ispit(pojedinačno). Profesori imaju i mogućnost unosa ocjena, što olakšava koordinaciju između njih, studentskih službi i studenata. Rezultati ispita su dostupni ranije i lakše ih je saznati. Krajnji rezultat je da profesori manje vremena provode u evidentiranju aktivnosti, planiranju ispita, pravljenju spiskova, praćenju rasporeda časova (naročito profesori koji drže nastavu na više fakulteta), što im daje više vremena i prostora za kvalitetniju pripremu predavanja i komunikaciju sa studentima. Kada su u pitanju studentske službe, ISSS je omogućio automatizaciju pojedinih poslova, prvenstveno automatsko generisanje brojnih izvještaja, npr. broj studenata upisanih u tekući semestar, broj studenata po linijama... Organizacija nastave - predavanja i kreiranje rasporeda časova - je također olakšana, što naročito osjete studentske službe onih fakulteta koji imaju veliki broj odsjeka, smjerova, linijskih grupa, sala... Već smo pomenuli olakšanu koordinaciju sa nastavnim osobljem i studentima, ocjenjivanje, a treba dodati i smanjen obim posla vezano za diplomiranje -prikupljanje prijava i položenih ispita iz svih predmeta znatno je jednostavnije sa manjom mogućnošću gubljenja dokumenata. Mnogi dokumenti koji su se do sada morali ručno obrađivati sada se generišu jednim klikom miša, sa svim potrebnim podacima o studentu ili ispitu. Modul aplikacije za studentske službe svakodnevno se mijenja kako bi se što više prilagodio potrebama obrazovnih institucija. Nastavkom razvoja informacionog sistema Univerziteta u Sarajevu, aplikacije ISSS i uvođenjem novih modula, očekujemo da će svi imati još više koristi, naročito uposleni u studentskim službama. Donošenje novih propisa i odgovarajućih zakona svakako bi otvorilo mnogo novih mogućnosti za unaprijeđenje procesa informatizacije UNSA i integraciju informacionog sistema.

 Osnovni moduli ISSS aplikacije
Informacioni sistem studentske službe zasnovan je na savremenoj modularnoj internoj organizaciji, koja se u trenutnoj implementaciji svodi na četiri osnovna modula:

Modul studentske službe je najkompleksniji modul ovog sistema, sa najvećim brojem opcija. Ovdje ćemo navesti samo neke od njih: unos osnovnih podataka o fakultetu (naziv, adresa, odsjeci, smjerovi...), unos i kreiranje pojedinačnih linijskih grupa, kreiranje spiskova sala u svrhu boljeg organizovanja nastave i ispita. Zaposleni u studentskoj službi putem ovog modula organizuju raspored časova, raspisuju ispite, upisuju nove studente, pregledaju i unose ocjene, kontrolišu ocjenjivanje itd. Prijave ispita od strane studenata, kao i zahtjevi za uvjerenja, također se završavaju kroz modul studentske službe. Studentska služba unosi podatke o profesorima, asistentima i svakom pojedinačnom studentu.

Studentski modul sastoji se iz 4 osnovna dijela:
Opcija MOJE INFORMACIJE pruža mogućnost pregleda i manjih izmjena ličnih podataka studenta te podnošenja zahtjeva za uvjerenja različitih namjena. Opcija STUDIJ služi za pregled pojedinačnih predmeta na odabranom odsjeku, smjeru i godini, te pregled aktuelnog rasporeda nastave. Studenti također imaju mogućnost evaluacije kursa, godine i profesora, kao i provjeru podataka o tekućoj godini koju pohađaju. Opcija ISPITI omogućava prijavu i odjavu ispita, pregled aktuelnih ispitnih rokova (datum, vrijeme, status), te pregled položenih ispita i ocjena. Opcija LIČNO služi za odjavu sa stranice i promjenu lozinke. 

Profesori i nastavno osoblje kroz svoj modul imaju uvid u ispitne rokove, raspored nastave (uključujući vrijeme i mjesto održavanja nastave), spisak studenata koji slušaju predmet, pregled studenata koji su prijavili ispit, pregled ocjena po završenom roku i mogućnost online unosa ocjena. Također je moguće pojedinim studentima zabraniti izlazak na ispit, ukoliko je to potrebno.

Četvrti modul je Rektorski modul koji omogućava ispis izvještaja na nivou Univerziteta u Sarajevu (npr. broj studenata po fakultetima, kantonima, struktura nastavnog kadra ...).
 


Aktivnosti

 Svečana promocija diplomanata i magistranata fakulteta i akademija Univerziteta u Sarajevu

Svečana promocija diplomanata i magistranata fakulteta i akademija Univerziteta održana je u subotu 18. oktobra 2008. godine u ”Zetri” pod pokroviteljstvom Vlade Kantona Sarajevo. Ovom svečanom činu prisustvovali su pored diplomanata, magistranata, njihovih roditelja, rodbine i prijatelja, uvažene ličnosti iz nastavno-naučnog, kulturnog i političkog života. Prof. dr. Faruk Čaklovica, rektor Univerziteta u Sarajevu, prorektori prof. dr. Slavenka Vobornik i prof. dr. Samir Arnautović i dekani visokoškolskih ustanova su na ovoj svečanosti promovirali 7.135 diplomanata i magistranata svih fakulteta i akademija Univerziteta u Sarajevu, od kojih je 1.397 završilo studij u skladu sa Bolonjskim principima.

Univerzitetski tele-informatički centar UTIC je s uspjehom obavio kompleksan zadatak kompletnog procesa administriranja, programiranja, dizajna i štampanja diploma i dodataka diplomama svim diplomantima Univerziteta koji su uspješno okončali svoje studije po Bolonjskim principima. Time je po prvi put praktično ostvaren jedan od temeljnih bolonjskih principa na Univerzitetu u Sarajevu - integriranje procesa i procedura svih fakulteta u jedinstveni informacioni sistem Univerziteta, a što obezbijeđuje zacrtanu horizontalnu i vertikalnu mobilnost.

UTIC je na osnovu ISSS aplikacije i novog dodatnog modula po prvi put kreirao i štampao 1225 diploma i dodataka diplomi za studente koji su završili prvi i drugi ciklus studija.

Praktična obuka za izdavanje diplome i dodatka diplomi

U UTIC-u je 23. i 24.9.2008. godine održana praktična obuka za izdavanje diplome i dodatka diplomi uz pomoć ISSS aplikacije. Predmet obuke bio je praktičan rad u ISSS aplikaciji, kako bi se polaznicima pomoglo da se u što kraćem roku završe sve neophodne radnje za izdavanje diplome i dodatka diplomi za prvu generaciju studenata koji studiraju po bolonjskom planu i programu.

Obuku je prošlo osoblje studentskih službi slijedećih fakulteta: Akademija scenskih umjetnosti,  Arhitektonski  fakultet, Elektrotehnički fakultet, Fakultet kriminalističkih nauka, Fakultet političkih nauka, Filozofski fakultet, Građevinski fakultet, Mašinski fakultet, Poljoprivredno - prehrambeni fakultet, Prirodno-matematički fakultet, Šumarski fakultet

Polaznike je pozdravila i mr. Azemina Njuhović, pomoćnica ministra obrazovanja i nauke Kantona Sarajevo za informatizaciju. I polaznici i organizatori ocjenili su obuku veoma uspješnom, a naročito činjenicu da se sastojala od veoma konkretnog praktičnog rada. Obuka za treću grupu fakulteta održana je 26.9.2008. u prostorijama UTIC-a.

Usvojeno UTIC-ovo rješenje za diplomu i dodatak diplomi

18.06.2008 - Na tematskoj sjednici Senata Univerziteta u Sarajevu, posvećenoj naučnim i stručnim zvanjima i izdavanju javnih dokumenata za prvu generaciju studenata koji su završili studij po bolonjskom programu, jednoglasno je usvojeno UTIC-ovo rješenje za izdavanje javnih dokumenata UNSA: diplome i dodatka diplomi. Pomenuto rješenje podrazumijeva korištenje ISSS aplikacije i novog modula za kreiranje i štampanje diplome i dodatka diplomi, koji se također u potpunosti oslanja na postojeću ISSS aplikaciju i postojeće podatke.

Pored redovnih članova Senata, sjednici su prisustvovali i predsjednik Upravnog odbora Univerziteta, te predstavnici studentskih organizacija.

Naredni korak u implementaciji ovog iznimno važnog zadatka je donošenje pravilnika i procedura koji striktno regulišu cijeli proces izdavanja javnih dokumenata na Univerzitetu u Sarajevu.

Nastavak obuke za korištenje ISSS-a za osoblje studentske službe

12.06.2008: Održana jednodnevna obuka uposlenika studentske službe za rad u Informacionom sistemu studentske službe ISSS, za studentske službe slijedećih fakulteta:

  * Građevinski fakultet
  * Pedagoška akademija
  * Prirodno-matematički fakultet
  * Stomatološki fakultet

Obuku je posjetio i prof. dr. Samir Arnautović, prorektor Univerziteta u Sarajevu, koji se ovom prilikom obratio polaznicima obuke, naglasivši značaj procesa informatizacije za kvalitetnu reformu Univerziteta u Sarajevu i njegov budući rad. Profesor Arnautović govorio je i o planovima vezanim za izdavanje diplome i dodatka diplomi koji će se bazirati na ISSS aplikaciji, što dodatno naglašava značaj i potrebu edukacije i korištenja ISSS-a.

UTIC organizuje navedenu obuku u sklopu trajne edukacije za manje grupe uposlenika fakulteta Univerziteta u Sarajevu. Na taj način uposlenici imaju priliku za edukaciju na praktičnim primjerima i da diskutuju sa kolegama sa drugih fakulteta o najboljem načinu rada u praksi.

Održana prezentacija UTIC-ovog rješenja za izdavanje diploma i dodataka diplomi

06.06.2008 u prostorijama UTIC-a održan je sastanak predstavnika Rektorata Univerziteta u Sarajevu i UTIC-a u sklopu intenzivnih aktivnosti Univerziteta na donošenju novog Pravilnika o izdavanju službenih dokumenata Univerziteta, uključujući diplome i dodatke diplomi (diploma supplement) u skladu sa standardima Bolonjskog dogovora.  Obzirom na važnost i visoku kompleksnost Projekta, tehnički dio cijelog procesa je povjeren Univerzitetskom tele-informatičkom centra UTIC, na čelu s njegovim direktorom prof. dr. S. Burakom.

Generalni sekretar Univerziteta gosp. Z. Selesković je veoma visoko ocijenio postignuto rješenje. U skladu s tim, predloženo je da se cijeli projekt zvanično prezentira najvišem tijelu Univerziteta - njegovom Senatu, sa ciljem da se po njegovom eventualnom usvajanju što prije krene u realizaciju.

 

Ranije aktivnosti


Developed and powered by © 2008 UTIC Sarajevo Terms Of Use Privacy Statement